Vår likabehandlingsplan

På Breareds förskola arbetar all personal för att nå en nolltolerans då det gäller kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Likabehandlingsplanen revideras och skrivs om årligen.