Vår verksamhetsplan

Utifrån läroplan för förskolan har vi plockat ut vissa mål som resulterat i en verksamhetsplan med åtaganden som vi varje månad utvärderar i hela arbetslaget. Detta gör vi för att se hur väl vi uppfyller målen, läroplanen och hur vi ska vidareutveckla det pedagogiska arbetet och våra lärandemiljöer för att nå en högre måluppfyllelse. Arbetet med planen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.