Uppföljning och analys

Vi arbetar efter en linjär årsplan där vi väver in läroplans – och verksamhetmål, utvecklingsområden för verksamheten och våra likabehandlingsmål. Nuläget preciseras för att kunna se var vårt fokus bör ligga. Under själva genomförandeprocessen som sker från september till och med maj arbetar vi med att observera och dokumentera barnens lärande processer. Detta material blir grunden för vår gemensamma reflektion tillsammans med barn och pedagoger. Ny kunskap skapas som vi sedan kan använda för att skapa nya spännande sammanhang för lärande tillsammans. Detta sker som en cirkulär process under verksamhetsåret. Under slutet av maj och början av juni påbörjas vårt analysarbete. Utvärderingen grundar sig på analysen av våra gemensamma reflektionsprotokoll som beskriver processerna i barnens undersökande, föräldrarnas och barnens tankar om verksamheten, hur vi har arbetat med våra fokusområden, hur vi har arbetat med verksamhets – och likabehandlingsplan och förskolans läroplan. Vår slutsats leder oss sedan till ett expanderat lärande som ligger till grund för fortsatt utvecklande av verksamheten. Vi gör avstamp vid jämna mellanrum under året för att se så att vi arbetar mot våra mål.