Vår verksamhet

Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Viktiga grundstenar i filosofin är tankar om hur vi ser på barn/människor, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi tänker om våra lärmiljöer. Vi ser förskolan som en demokratisk arena där olikheter är en tillgång. Lärandet sker i mötet med andra och vi ser kunskap som något som är föränderligt och som något som skapas tillsammans. Vi vill erbjuda barnen en levande verksamhet där trygghet, glädje, nyfikenhet och delaktighet är våra ledord. Verksamheten ska vara föränderlig och  samspela med barnens intressen, behov och de projektarbeten som pågår. Barnen utforskar och undersöker i mindre grupper så att alla kan göra sin röst hörd. Pedagogens uppgift är att aktivt upptäcka tillsammans med barnen och dokumentera de lärande processer som uppstår i barnens möten med andra i våra lärmiljöer. Barn lär på många olika sätt och har sina egna strategier för att lära. Verksamheten erbjuder därför många olika sätt att lära. Hos oss är de estetiska uttryckssätten som tex bild, skapande, dans, sång och drama centrala i barnens lärande processer. Vi använder oss också av IKT (informations -och kommunikations teknik) som ett arbetsverktyg i barnens utforskande och lärande. Innehållet i verksamheten grundar sig på barnens intressen och det pedagogerna fångar upp genom sina observationer av barnens processer. För att kunna spinna vidare på det barnen visar, upptäcker och berättar har alla pedagoger gemensam reflektionstid 2.5 timma varje måndag. Här får pedagogerna ta del av varandras kloka tankar utifrån observation för att lära mer om hur barnen förstår och tänker om sin omvärld. Pedagogerna använder sedan sina nya erfarenheter av barnens göranden till att skapa spännande och intressanta lärande sammanhang för barnen att utforska vidare i. Om vår förskola ska kunna vara en demokratisk arena för lärande tillsammans är det viktigt att alla tidigt får lära sig att vi som individer inte bara har rättigheter utan också skyldigheter. I vår verksamhet ser vi många möjligheter att arbeta med värdegrundsfrågor under hela dagen på ett naturligt sätt.