Uppföljning och analys

För att kunna se hur väl vi nått fram till resultat av våra åtaganden och mål använder vi oss av observationer, dokumentationer, intervjufrågor till barnen, utvecklingssamtal och föräldraenkäter.

Dessa ligger till grund för uppföljningen som sker genom sammanfattning och utvärdering. Vi ställer oss frågorna Har målen uppnåtts? Om inte, varför? Hur använde vi våra resurser? Kunde vi ha gjort på något annat sätt? Hur går vi vidare?